Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

5179 edc5
Do odważnych swat należy. Czy jakoś tak.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamiimi miimi
Pieprzą o miłości i nie kochają zamiast kochać i z miłości się pieprzyć.
— facebook / oczami mężczyzny
0604 577e
6010 3eba
Reposted frompasazerka pasazerka viaponurykosiarz ponurykosiarz
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
6774 015e
Reposted fromscorpix scorpix
6775 3db2
Reposted fromscorpix scorpix
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos viapalelady palelady

June 15 2019

3888 3aaf
Reposted fromEtnigos Etnigos viainnocuous innocuous

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viazupson zupson
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
7635 ece6
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”

June 14 2019

6078 5853
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
Wymyślam w głowie scenariusze od których robi mi się przykro. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
3999 774e
Reposted frompunisher punisher viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl